Kỷ Niệm Chương

Liên hệ

Cao 28 cm

Rộng 5.5 cm

In hoặc khắc nội dung