Checklist A3 , checklist A4 ngang

Liên hệ

Cấu tạo của Checklist như sau

  • Mica trong từ 2mm, 3mm trở lên

  • A4 ngang là diện tích sử dụng (Cao 21 x ngang 30)cm

  • A3 ngang là diện tích sử dụng (cao 30x ngang 42)cm

  • Rộng theo yêu cầu có thể là từ 1cm trở lên hoặc theo thiết kế

  • Nhận đặt theo mọi số lượng